Giriş Sınavına Çağrı ve Başarı

Giriş Sınavına Çağrı

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuranlar;

  • Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için ALES veya eşdeğer puanın (ALES Puan Dönüşüm Tablosu) %50’sinin, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (4'lük Sistem Not Dönüşüm Tablosu) %25’inin ve yabancı dil puanının (Yabancı Dil Puan Dönüşüm Tablosu) %25’inin toplamı,
  • ALES şartı aranmayan Ana Bilim/Ana Sanat Dallarında ise lisans bitirme ortalamasının %75’inin ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre giriş sınavına çağrılır.  

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlara Kabul İçin Başarı Puanı

  • Programlara başvuran adayların programlara kabul edilebilmesi için geçerli olan giriş başarı puanı ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’unun, yabancı dil puanının %10’unun ve yapılacak giriş sınavı puanının %30’unun toplamı alınarak hesaplanır.
  • ALES şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’sinin, yabancı dil puanının %10’unun ve yapılacak giriş sınavı puanının %40’ının toplamı alınarak hesaplanır. Hesaplanan puanlar yüksekten başlayarak sıralanır.
  • Giriş sınav/başarı puanı 60’ın altında olanlar ile giriş sınav puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul İçin Başarı Puanı

  • Tezsiz yüksek lisans programına başvuranlar arasında, giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’inin ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya göre, ilan edilmiş kontenjan kadar kesin kayıt alınır. Giriş başarı puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır.
  • Giriş sınavına çağrı veya başarı puanının eşit olması hâlinde sırasıyla; ALES şartı arananlarda ALES, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Giriş sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, Enstitü tarafından ilân edilir.