Yabancı Öğrenci ve Özel Öğrenci Kabul

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

 • Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen veya tanınan lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili program için belirlediği şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili başkanlığın görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilirler.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında, bütünleşik doktoraya ve yüksek lisansa girecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini, ayrıca eğitim dili Türkçe olan programlar için Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren, Üniversitelerin Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden en az C1 düzeyinde alınan bir belgeyi Enstitüye sunmaları zorunludur.
 • Lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez.
 • Yabancı dilde verilen lisansüstü eğitim programlarına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, başvurdukları programın dil yeterliliğini sağlarlar.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalara istinaden gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu öğrenciler, lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin hükümlere bakılmaksızın programa kabul edilirler.

Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Kabulü

 • Bir lisans veya lisansüstü programı mezunu veya lisansüstü program öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak veya öğrenim görmek isteyenler, bu amaçla özel öğrencilik veya misafir öğrencilik için başvuruda bulunabilirler.
 • Başvuru sahipleri, dersi verecek öğretim üyesinin kabulü,  anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel/misafir öğrenci olarak kabul edilebilir. 
 • Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen bir lisans veya lisansüstü program mezunu öğrenciler başvuru şartı aranmaksızın ve giriş sınavı yapılmaksızın özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.
 • Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen bir lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler misafir öğrenci olarak kayıt oldukları programın yürütüldüğü enstitünün yönetim kurulu kararı ve onayı ile kabul edilebilir.
 • Özel/misafir öğrenciler, toplamda iki yarıyılı geçmemek üzere her yarıyılda en fazla iki ders alabilirler. Bu öğrenciler, kayıtlı öğrenciler gibi dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelik’te belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
 • Bilimsel hazırlık dönemindeki öğrenciler, kayıtlı oldukları programlarda özel/misafir öğrenci olarak ders alamaz.
 • Özel/misafir öğrencilere, talepleri halinde, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.
 • Özel öğrenciler, ders almak için üniversite yönetim kurulunca önerilen ve Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanan öğrenim ücretini öder.

Yatay Geçişle Öğrenci Kabulü

 • Yurt içindeki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen veya tanınan yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda kayıtlı ve en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olan öğrenciler araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar öncelikli olmak üzere, talep etmeleri halinde Enstitüde yürütülen aynı Ana Bilim/Ana Sanat Dalı programına program kontenjanının %10’unu geçmemek kaydıyla yatay geçiş yapabilirler.
 • Program kontenjanı 10 kişinin altında olan Kontenjanı on kişinin altında olan programlara ancak bir öğrenci yatay geçiş yapabilir.
 • Araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğrencilerin yatay geçişlerinde kontenjan şartı aranmaz.
 • Geçiş için başvuran adayın, bu Yönetmeliğin ilgili maddesindeki asgari başvuru koşullarını ve başvurduğu dönemde programa kabul edilen öğrencilerin asgari Giriş Sınavına Çağrı puanını sağlaması gerekir.
 • Erasmus, Farabi ve Mevlâna gibi değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.