Duyurular

YÖK 100/2000 DOKTORA BURSİYER ALIM İLANI

Ülkemizde doktora programlarının gelişmesine ve başarılı öğrencilerin desteklenmesine yönelik 100 öncelikli alanda 2000 öğrencinin Yükseköğretim Kurulu bursu ile desteklenmesi projesidir. Amaç Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamaktır.  Bu kapsamda Üniversitemizin yapmış olduğu gerekçeli başvurunun değerlendirmesi sonucunda aşağıda belirtilen öncelikli alan ve kontenjanlarda ilana çıkılacaktır. 

 

Öncelikli Alan

Kontenjan 

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi

3

Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım

3

Kamu Maliyesi

3

İletişim Çalışmaları (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; Gazetecilik; Radyo-TV-Sinema)

3

Milletlerarası Hukuk

3

Somut Olmayan Kültürel Miras

3

Uluslararası Güvenlik ve Terör

3

Deniz Hukuku

3

 

 

Başvuruda öncelikli alanın adı ile program isminin başvuru yapılacak alan adıyla birebir aynı olması gerekmemektedir. Ancak kabul edilen bursiyerler doktora eğitimini (dersler ve tez çalışması dâhil) öncelikli sürdürmek zorundadır. Bu kapsamda 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde doktora eğitimine başlamak üzere aşağıdaki programlara ilana çıkılacaktır.

YÖK 100/2000 DOKTORA BURSİYER ALIMINDA ÖZEL ŞARTI BULUNAN PROGRAMLAR

Öncelikli Alan

Bursiyerlerin Kabul Edileceği Doktora Programı

ÖZEL ŞARTLAR

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi

Yakınçağ Tarihi

Lisans Eğitimini, Tarih bölüm veya Tarih öğretmenliği mezunu olmak

Yüksek Lisans Eğitimini, Tarih, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi Anabilim dallarından birinden yapmış olmak.

Kamu Maliyesi

Maliye

Maliye alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Milletlerarası Hukuk

Kamu Hukuku

Kamu Hukukunun herhangi bir alanından Yüksek Lisans yapmış olmak.

Deniz Hukuku

Kamu Hukuku

Kamu Hukukunun herhangi bir alanından Yüksek Lisans yapmış olmak.

Somut Olmayan Kültürel Miras

Türk Halk Bilimi

Burs hakkı elde edecek olan öğrenciler “Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi” alanında doktora tezi yazmayı taahhüt etmiş olacaktır.

Uluslararası Güvenlik ve Terör

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler bölümünde Lisans veya Yüksek Lisans yapmış olmak.

(4,00 Puan Sistemine Göre)

Lisans Mezuniyet Notu: 3,00

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: 3,50

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Kültür Varlıklarını Koruma

Herhangi bie özel şart bulunmamaktadır..

İletişim Çalışmaları-Gazetecilik

Gazetecilik

Herhangi bie özel şart bulunmamaktadır.

İletişim Çalışmaları-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Herhangi bie özel şart bulunmamaktadır.

İletişim Çalışmaları-Radyo-TV-Sinema

Radyo, Sinema ve Televizyon

Herhangi bie özel şart bulunmamaktadır.


100/2000 Bursu hakkında ayrıntılı bilgi https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/ sayfasından ulaşılabilir. Yükseköğretim kurumunun 100/2000 bursu usul ve esaslarına ilişkin düzenlemesinde yer alan esaslara ve Enstitümüz bünyesinde yürütülen yukarıda bahsi geçen doktora programlarına ilişkin genel ve özel şartları taşıyan ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilecektir.

Program başvurularında tüm sorumluluk adayların kendilerine ait olup gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve ilan  edilen genel ve özel şartları taşımayan adaylar kesin kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir.

Öğrenci burs başvuru ve doktora programlarına kabul için genel ve özel şartlar

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların, yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir.

c)Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora başvurularında yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (4'lük Sistem Not DönüşümTablosu) en az 3,00 (4,00) olması gerekir.

d) Doktora başvurularında adayların ilgili programın puan türünde ALES’ten asgari 60 puan (ALES Not Dönüşüm Tablosu)  ve

e) Son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından  (Yabancı Dil Dönüşüm Tablosu)  asgari 55 puan almış olması gerekir. Özel şart olarak Uluslararası İlişkiler alanında doktora başvuruları için son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından asgari 75 puan almak gerekir.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

g) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

h) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

ı ) Başvurular 8-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında, önümüzdeki günlerde belirtilecek web sitesi üzerinden alınacaktır. Adaylar belirtilecek web sayfası üzerinden başvurula rını tamamladııktan sonra, ALES ya da eş değer sınav sonuç belgesi (ALES Not Dönüşüm Tablosu), KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavı sonuç belgesi , Lisans ve Yüksek Lisans Diploma aslı ya da aslı onaylı fotokopisi ya da E-Devlet Mezun Belgesi, Not Döküm belgesi, 2 adet güncel vesikalık fotoğraf ve YÖK 100/2000 Doktora Bursu Başvuru-Formu ve Taahhutname'yi doldurarak Enstitümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir.